• استعلام ها

    

    

    

   در صورت تمایل به شرکت در پروژه فوق پس از تکمیل فرم تاییدیه به شهرداری منطقه یک واقع در بلوار خیام - خیام جنوبی  35 مراجعه و سپس فرم مربوطه را به واحد کارپردازی تحویل دهند . 

    

   ردیف عنوان تاریخ شروع مهلت پیوست توضیحات                              
     خاک برداری وهره چینی 98/6/6

   98/6/9

   تا ساعت 12

     جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     ریشه کنی ریشه درختان در محورهای فرعی 98/6/6

   98/6/9

   تا ساعت 12

     جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     استعلام روشنایی حاشیه بلوارخیام خیابان غذا (تمدید شد) 98/5/12

   98/5/13

   تا ساعت 12

     جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     ایمن سازی زمین های بازی کودکان (تمدید شد) 98/5/12

   98/5/13

   تا ساعت 12

     جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     بکارگیری یک دستگاه باکس بردار جهت منطقه یک 98/5/9

   98/5/16

   تا ساعت 12

     جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     بکارگیری یک دستگاه خاور کمپرسی 98/5/9

   98/5/16

   تا ساعت 12

     جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     بکارگیری تانکر فشارقویولجن کش10چرخ با ظرفیت16000لیتردرهرسرویس 98/5/9

   98/5/16

   تا ساعت 12

     جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     احداث سرویس بهداشتی در بوستان مینا و جامی 98/5/8

   98/5/13

   تا ساعت 12

     جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     پروژه پشتیبانی پروژهای عمرانی 98/5/8

   98/5/13

   تاساعت 12

    
   جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     استعلام روشنایی حاشیه بلوارخیام خیابان غذا (تمدید شد) 98/5/8

   98/5/12

   تا ساعت 12

    
   جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     ایمن سازی زمین های بازی کودکان (تمدید شد) 98/5/8

   98/5/12

   تا ساعت 12

    
   جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     استعلام روشنایی حاشیه بلوارخیام خیابان غذا 98/5/5

   98/5/10

   تا ساعت ۱۲

     جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت ۷ صبح الی ۱۰:۳۰ صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     ایمن سازی زمین های بازی کودکان 98/5/2

   98/5/7

   تا ساعت 12

      جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت7صبح الی10:30صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     پروژه احداث مسیردوچرخه سطح منطقه 98/5/2

   98/5/7

   تا ساعت 12

      جهت دریافت مدارک استعلام فقط از ساعت7صبح الی10:30صبح به واحد کارپردازی مراجعه نمایند.
     پروژه زیر سازی آسفالت (تمدید شد) 98/5/2

   98/5/3

    تا ساعت ۱۲

      
     پروژه اصلاح هندسی سطح منطقه (تمدید شد) 98/5/2

   98/5/3

   تا ساعت ۱۲

      
     پروژه زیر سازی آسفالت 98/4/31

   98/5/2

   تا ساعت 12

      
     اجاره واحد کپی 98/4/29

   98/5/3

   تا ساعت 12

      
     اجاره واحد بوفه 98/4/29

   98/5/3

   تا ساعت 12

      
     پروژه اصلاح هندسی سطح منطقه 98/4/26

   98/4/31

   تا ساعت 12

      
     پروژه زیر سازی آسفالت 98/4/25

   98/4/30

   تا ساعت 12

      
     ایمن سازی  و هوشمند  سازی تاسیسات برقی و روشنایی سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/24

   98/4/26

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     خرید  نیمکت و سطل زباله (تمدید شد) 98/4/22

   98/4/24

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     ایمن سازی  و هوشمند  سازی تاسیسات برقی و روشنایی سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/20

   98/4/22

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

      خط کشی محوری معبر سواره رو (تمدید شد) 98/4/20

   98/4/22

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     خط کشی عرضی معبر سواره رو سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/20

   98/4/22

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     خرید  نیمکت و سطل زباله (تمدید شد) 98/4/20

   98/4/22

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     اجرای نورپردازی آیلند خیابان دانشگاه (تمدید شد) 98/4/20

   98/4/22

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     ایمن سازی  و هوشمند  سازی تاسیسات برقی و روشنایی سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/19

   98/4/21

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     اجرای نورپردازی آیلند خیابان دانشگاه (تمدید شد) 98/4/18

   98/4/21

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     خرید  نیمکت و سطل زباله (تمدید شد) 98/4/18

   98/4/19

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

      بازسازی مسیر ویژه دوچرخه سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/18

   98/4/19

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     خط کشی عرضی معبر سواره رو سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/18

   98/4/19

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

      خط کشی محوری معبر سواره رو (تمدید شد) 98/4/18

   98/4/19

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     نصب تجهیزات ایمنی و ترافیکی معبر سواره رو (تمدید شد) 98/4/18

   98/4/19

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     ایمن سازی  و هوشمند  سازی تاسیسات برقی و روشنایی سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/18

   98/4/19

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     اجرای نورپردازی آیلند خیابان دانشگاه  98/4/15

   98/4/18

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     خرید  نیمکت و سطل زباله 98/4/15

   98/4/17

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

      بازسازی مسیر ویژه دوچرخه سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/15

   98/4/18

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     خط کشی عرضی معبر سواره رو سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/15

   98/4/18

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

      خط کشی محوری معبر سواره رو (تمدید شد) 98/4/15

   98/4/18

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     نصب تجهیزات ایمنی و ترافیکی معبر سواره رو (تمدید شد) 98/4/15

   98/4/18

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     بازپیرایی سیستم های روشنایی و نورپردازی آبنماهای سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/15

   98/4/17

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     ایمن سازی  و هوشمند  سازی تاسیسات برقی و روشنایی سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/15

   98/4/17

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     تعمیر اضطراری و ضروری معبر سواره رو سطح منطقه  (تمدید شد) 98/4/12

   98/4/16

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

      بازسازی مسیر ویژه دوچرخه سطح منطقه 98/4/12

   98/4/15

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     خط کشی عرضی معبر سواره رو سطح منطقه  98/4/12

   98/4/15

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

      خط کشی محوری معبر سواره رو 98/4/12

   98/4/15

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     نصب تجهیزات ایمنی و ترافیکی معبر سواره رو 98/4/12

   98/4/15

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     تعمیر اضطراری و ضروری معبر سواره رو سطح منطقه (تمدید شد) 98/4/10

   98/4/12

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     اجرا آیلند میانی خیابان دانشگاه  98/4/6

   98/4/9 

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     بکارگیری یک دستگاه خاور کمپرسی  جهت جمع آوری خاک و نخاله و سرشاخه (تمدید شد) 98/4/3

   98/4/6

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     ایمن سازی  و هوشمند  سازی تاسیسات برقی و روشنایی سطح منطقه 98/4/2

   98/4/4

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     بازپیرایی سیستم های روشنایی و نورپردازی آبنماهای سطح منطقه  98/4/2

   98/4/4

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     بکارگیری یک دستگاه خاور کمپرسی  جهت جمع آوری خاک و نخاله و سرشاخه 98/4/1

   98/4/3

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     پروژه مرمت و نگهداری معابر پیاده سطح منطقه یک98 98/3/29

   98/4/1

   تا ساعت ۱۲

    

   فرم های شرایط : 

     خرید مبلمان پارکی طبق آنالیز پیوست (تمدید شد) 98/3/23

   98/3/26

   تا ساعت ۱۲

    

   فرم های شرایط : 

     خرید مبلمان پارکی طبق آنالیز پیوست 98/3/21

   98/3/23

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     احداث سرعتگیر و سرعتکاه معبر سواره رو سطح منطقه (تمدید شد) 98/3/18

   98/3/21

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     تعمیر اضطراری و ضروری معبر سواره رو سطح منطقه 98/3/20

   98/3/23

   تاساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     لکه گیری و احداث پیاده رو 98/3/20

   98/3/23

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

     احداث سرعتگیر و سرعتکاه معبر سواره رو سطح منطقه 98/3/18

   98/3/20

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

   

      احداث مسیر دوچرخه سطح منطقه یک 98/3/18

   98/3/20

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

   

     احداث و مرمت گذرگاه های سطح منطقه 1 98/3/18

   98/3/20

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

   

      تعمیر تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو سطح منطقه 1 98/3/18

   98/3/20

   تا ساعت 12

    

   فرم های شرایط : 

   

     پروژه اجرای نورپردازی جداول بلوار ملک آباد 1398  98/3/12

   98/3/13

   تا ساعت ۱۲

    

   فرم های شرایط : 

   

     اجرای سستم روشنایی خیابان کلاهدوز (تمدید شد) 98/3/11

   98/3/13

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
      اجرای سیستم روشنایی بوستان شیرین (تمدید شد) 98/3/11

   98/3/13

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
      بازپیرایی سیستم آبیاری  بلوار منتظری (تمدید شد) 98/3/11

   98/3/13

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
     خرید گونه گیاهی (تمدید شد) 98/3/11

   98/3/13

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
     ریشه کنی درختان قطاعی شده سطح منطقه (تمدید شد) 98/3/11

   98/3/13

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
     اجرای سستم روشنایی خیابان کلاهدوز 98/3/8

   98/3/11

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
      اجرای سیستم روشنایی بوستان شیرین 98/3/8

   98/3/11

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
      بازپیرایی سیستم آبیاری  بلوار منتظری 98/3/8

   98/3/11

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
     خرید گونه گیاهی 98/3/8

   98/3/11

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
     ریشه کنی درختان قطاعی شده سطح منطقه 98/3/8

   98/3/11

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
     بکارگیری پشتیبان جهت  نگهداری فضای سبز 98/2/25

   98/2/28

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
     تهیه و اجرا تاسیسات آب خیابان غذا خیام 98/2/7

   98/2/8

   تا ساعت 10 صبح 

    

   فرم های شرایط :

    

     خرید اقلام برقی جهت خیابان غذا خیام 98/2/7

   98/2/8

   تا ساعت 10 صبح

     فرم های شرایط :
     خرید پایه وسر چراغ جهت خیابان غذا خیام 98/2/7

   98/2/8

   تا ساعت 10ضبح

     فرم های شرایط :
     اصلاح هندسی راستگرد آبکوه مجد 98/1/26

   98/1/28

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط :
     پروژه اصلاح هندسی بلوار شهید منتظری فاز یک  97/12/27

   97/12/29

   تا ساعت ۱۱

     فرم های شرایط :
     پروژه اصلاح هندسی بلوار شهید منتظری فاز دوم 97/12/27

   97/12/29

   تا ساعت ۱۱

     فرم های شرایط : 
     پروژه اجرای سرعتگیر و سرعتکاه  97/12/21

   97/12/23

   تا ساعت 12 

     فرم های شرایط : 
     پروژه مرمت و بازسازی کانال سطح شهر (استقبال از بهار) 97/12/21

   97/12/23

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     مرمت جداول و دال های معبر سواره رو راهنمایی دستغیب (تمدید شد) 97/12/18

   97/12/22

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     مرمت جداول و دال های سطح منطقه یک(تمدید شد) 97/12/18

   97/12/22

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     روکش غیر مکانیزه اسفالت (تمدید شد) 97/12/18

   97/12/22

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     بازسازی و احداث مسیر دوچرخه (تمدید شد) 97/12/15

   97/12/21

   تا ساعت ۱۲

     فرم های شرایط : 
     احداث مسیر ویژه دوچرخه (تمدید شد) 97/12/15

   97/12/21

   تا ساعت ۱۲

     فرم های شرایط : 
     روکش غیر مکانیزه اسفالت 97/12/18

   97/12/20

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     مرمت جداول و دال های سطح منطقه یک 97/12/18

   97/12/20 

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     مرمت جداول و دال های معبر سواره رو راهنمایی دستغیب 97/12/18

   97/12/20

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     بازسازی  و خط کشی مسیر دوچرخه 97/12/15

   97/12/18

   تا ساعت ۱۲ 

     فرم های شرایط : 
     احداث مسیر  ویژه دوچرخه 97/12/15

   97/12/18

   تا ساعت ۱۲

    

   فرم های شرایط : 

     رنگ آمیزی جداول نواحی 1 و3  و هندریل و گاردریل های سطح  منطقه (تمدید شد) 97/12/6

   97/12/11

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     رنگ آمیزی جداول سطح ناحیه 2 (تمدید شد) 97/12/6

   97/12/11

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     رنگ آمیزی جداول نواحی 1 و3  و هندریل و گاردریل های سطح  منطقه 97/12/6

   97/12/8

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     رنگ آمیزی جداول سطح ناحیه 2 97/12/6

   97/12/8

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     خرید و اجرای نرده گذاری حاشیه کال خیام (تمدید شد) 97/12/2

   97/12/5

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     خرید و اجرای نرده گذاری حاشیه کال خیام 

    

   97/12/2

   97/12/4

   تا ساعت 12 

     فرم های شرایط : 
     احداث ابنیه سوله نمک 97/11/16

   97/11/18

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     احداث و نصب سازه  سوله نمک 97/11/16

   97/11/18

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     اصلاح هندسی تقاطع ملک اباد-خیام( حدفاصل سه راه خیام تا کمال اللمک) فاز دو 97/11/14

   97/11/16

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
    

   اصلاح هندسی تقاطع ملک اباد-خیام ( حد فاصل هوشیار تا خیام ) فاز یک 

   97/11/14

   97/11/16

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     پروژه مناسب سازی فضا های شهری معابر بهشت قائم و پاستور 97/11/8

   97/11/10

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     اصلاح و بازسازی مسیر دوچرخه (تمدید شد) 97/10/29

   97/11/1

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط : 
     اجرای خطکشی محوری معابر (تمدید شد) 97/10/29

   97/11/1

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط : 
      اصلاح و بازسازی گذرگاه همسطح عابرپیاده  (تمدید شد) 97/10/29

   97/11/1

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط : 
     پروژه بازسازی و رفع خطر جداول و دال های ناحیه یک 97/10/26

   97/10/29

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     پروژه بازسازی و رفع خطر جداول و دال های ناحیه دو 97/10/26

   97/10/29

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     به کارگیری خاور  (تمدید شد) 97/10/26

   97/11/1

   تا ساعت 12

     فرم های شرایط : 
     روکش دستی آسفالت (تمدید شد) 97/10/25

   97/10/27

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
      درزگیری اسفالت معابر(تمدید شد) 97/10/25

   97/10/27

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     احداث لچکی اقاقیا (تمدید شد) 97/10/25

   97/10/27

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     اجرای خطکشی عرضی معابر 97/10/24 97/10/27
   تا ساعت 12
      فرم های شرایط : 
     اجرای خطکشی محوری معابر 97/10/24 97/10/27
   تا ساعت 12
      فرم های شرایط : 
     احداث مسیر دوچرخه 97/10/24 97/10/27
   تا ساعت 12
      فرم های شرایط : 
      اصلاح و بازسازی گذرگاه همسطح عابرپیاده  97/10/24 97/10/27
   تا ساعت 12
      فرم های شرایط : 
     اصلاح و بازسازی مسیر دوچرخه 97/10/24 97/10/27
   تا ساعت 12
      فرم های شرایط : 
     تعمیرو نگهداری تجهیزات ترافیکی 97/10/24 97/10/27
   تا ساعت 12
      فرم های شرایط : 
     نصب تجهیزات ترافیکی 97/10/24

   97/10/27
   تا ساعت 12

      فرم های شرایط : 
     بازپیرایی روشنایی میدان صاحب الزمان 97/10/24

   97/10/27

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط : 
     بکارگیری خاور  (تمدید شد) 97/10/23

   97/10/26

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط : 
     بازپیرایی  سیستم روشنایی و نورپردازی 97/10/22

   97/10/24

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     روکش دستی آسفالت 97/10/22

   97/10/24

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
      درزگیری اسفالت معابر 97/10/22

   97/10/24

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     خرید  تاسیسات برقی  سطح منطقه (تمدید شد) 97/10/20

   97/10/22

   تا ساعت 12 

      فرم های شرایط :
     اجرای تاسیسات برقی سطح منطقه (تمدید شد) 97/10/20

   97/10/22

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     بکارگیری خاور 97/10/19

   97/10/22

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     پروژه مرمت و بازسازی کانال 97/10/18

   97/10/20

   تا ساعت 14

      فرم های شرایط :
      درزگیری اسفالت معابر 97/10/18

   97/10/20

   تا ساعت 14

      فرم های شرایط :
     روکش دستی آسفالت 97/10/18

   97/10/20

   تا ساعت 14

      فرم های شرایط :
     بازپیرایی  سیستم روشنایی و نورپردازی 97/10/18

   97/10/20

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     احداث لچکی اقاقیا 97/10/18

   97/10/20

   تا ساعت 14

      فرم های شرایط :
     خرید  تاسیسات برقی  سطح منطقه (تمدید شد) 97/10/17

   97/10/19

   تا ساعت 12 

      فرم های شرایط :
     اجرای تاسیسات برقی سطح منطقه (تمدید شد) 97/10/17

   97/10/19

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     خرید  تاسیسات برقی  سطح منطقه 97/10/13

   97/10/16

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     اجرای تاسیسات برقی سطح منطقه 97/10/13

   97/10/16

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     احداث سوله (تمدید شد) 97/10/11

   97/10/13

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     احداث لچکی اقاقیا (تمدید شد) 97/10/11

   97/10/13

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     نصب تجهیزات  ایمنی و اطلاع رسانی  و هدایت ترافیکی (تمدید شد) 97/10/9

   97/10/11

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     بازسازی گذرکاه های همسطح عابر پیاده (تمدید شد) 97/10/9

   97/10/11

    

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
      اصلاح هندسی سطح منطقه یک (تمدید شد) 97/10/9

   97/10/11

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     احداث سوله (تمدید شد) 97/10/8

   97/10/10

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     احداث لچکی اقاقیا (تمدید شد) 97/10/8

   97/10/10

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     احداث سوله  97/10/4

   97/10/6

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     احداث لچکی اقاقیا 97/10/4

   97/10/6

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
      مرمت  پیاده رو های  سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/27

   97/9/29 

   تاساعت 12

      فرم های شرایط :
     بهسازی معابر پیاده بلوار خیام فاز دوم 97/9/24

   97/9/26

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     اصلاح و بهسازی پیاده رو خیابان قرنی 97/9/24

   97/9/26

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     عملیات خطکشی محوری با رنگ سرد در سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/11

   97/9/14

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     عملیات خطکشی عرضی در سطح منطقه-97 (تمدید شد) 97/9/11

   97/9/14

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     خرید و اجرای سرعتگیر و سرعتکاه در سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/11

   97/9/14

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     تعمیر و نگهداری (خرید و نصب ) تابلو و تجهیزات (تمدید شد ) 97/9/11

   97/9/14

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     بکارگیری گریدر  جهت عملیات زمستانی سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/6

   97/9/11

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     بکارگیری گریدر  جهت عملیات زمستانی سطح منطقه 97/9/3

   97/9/6

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
      بکارگیری خاور کمپرسی و مینی توماس جهت ایام بحران سطح منطقه 97/9/3

   97/9/6

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     آذین بندی و فضاسازی  پرده های الوان مناسبتی  سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/3

   97/9/5

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
      مرمت  پیاده رو های  سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/24

   97/9/25 

   تاساعت 12 

      فرم های شرایط :
     پروژه بازسازی و رفع خطر جداول و دال های معابر سواره رو سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/24

   97/9/25 

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     حمل و فروش چوبهای حاصل از قطاعی درختان خشک منطقه (مناقصه) 97/8/21 97/8/24 1  
     لکه گیری  غیر مکانیزه آسفالت سطح منطقه (تمدید شد) 97/8/5

   97/8/9

   تا ساعت ۱۲ 

   1  فرم های شرایط :
     لوله گذاری بابت اجرای پرکن مخزن جامی سطح منطقه 97/7/25

   97/7/28

   تا ساعت ۱۲ 

   1  فرم های شرایط :
     لکه گیری  غیر مکانیزه آسفالت سطح منطقه 97/7/18 97/7/20 1  فرم های شرایط :
     بازپیرایی بلوار احمدآباد (تمدید شد) 97/7/10 97/7/13 1  فرم های شرایط :
     بازپیرایی بلوار احمدآباد 97/7/3 97/7/6 1  فرم های شرایط :
     لکه گیری مکانیزه آسفالت سطح منطقه 97/7/1 97/7/3 1  فرم های شرایط :
     خرید ریسه لامپ جهت آذین بندی 97/6/17 97/6/19 1  فرم های شرایط :
     بازپیرایی سیستم سیستم روشنایی بوستان فرهاد 97/6/1 97/6/3 1  فرم های شرایط :
     اجرای فضای سبز حاشیه بلوار خیام(آنالیز جدید) 97/6/1 97/6/3 1  فرم های شرایط :
     خرید گونه گیاهی 97/5/20 97/5/23 1  فرم های شرایط :
      بازپیرایی سیستم سیستم روشنایی بوستان صفا 97/5/20 97/5/23 1  فرم های شرایط :
     ریشه کنی و هرس درختان 1397/5/7 1397/5/9 1  فرم های شرایط :
     خاکبرداری باغچه ها و اصلاح باغچه های فضای سبز 1397/5/7 1397/5/9 1  فرم های شرایط :
     بازپیرایی میدان صاحب الزمان  1397/5/7 1397/5/9 1  فرم های شرایط :
     اجرای فضای سبز حاشیه بلوار خیام 1397/5/7 1397/5/9    فرم های شرایط :
     شرکت پشتیبان اداره فضای سبز ( تمدید شد ) 1397/4/25 1397/4/31 1  فرم های شرایط :
     اجرای تاسیسات برقی فضای سبز منطقه یک 1396/12/26 1396/12/28 1  فرم های شرایط :
     اصلاح و بازسازی پیاده رو های سطح منطقه یک 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
     استعلام خریدهای روشنایی 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
     استعلام خرید های تابلویی 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
     استعلام خرید های تاسیسات برقی 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
     اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده سطح (تمدید شد) 1396/12/10 1396/12/14 1  فرم های شرایط :
     پروژه اصلاح هندسی معابر سطح منطقه یک (تمدید شد) 1396/12/10 1396/12/14 1  فرم های شرایط :
     خرید و اجرای سرعتگیر و سرعتگاه در سطح منطقه یک (تمدید شد) 1396/12/10 1396/12/14 1  فرم های شرایط :
     پروژه آبیاری مکانیکی خیابان پاستور 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
     طرح آبیاری مکانیکی آیلند وسط سجاد وشبکه جدا ساز 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
     اجرای شبکه لوله گذاری تا مخزن نسترن  1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
   1 اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده سطح 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
     پروژه اصلاح هندسی معابر سطح منطقه یک 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
   2 خرید و اجرای سرعتگیر و سرعتگاه در سطح منطقه یک 
   1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
   4 لکه گیری پارک ها و فضای سبز سطح  منطقه یک 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
   5 ریشه کنی و هرس 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط: 
   6 خرید و کاشت گونه گیاهی 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط: 
   7 تجهیز و ایمن سازی فضاهای بازی کودکان 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
   
   8 پروژه خاکبرداری باغچه های فضای سبز و هره چینی   - سال   1396 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
   
   9 بازپیرایی فضای سبز  آیلند میانی بلوار ابوذر 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
   
   10 بازپیرایی سیستم روشنایی بوستان کلاهدوز 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
   
   11 خرید اقلام مربوط به پروژه لکه گیری استقبال از بهار97-ناحیه یک 1396/12/5 1396/12/8 1  فرم های شرایط:  
   12 خرید اقلام مربوط به پروژه لکه گیری استقبال از بهار97-ناحیه دو 1396/12/5 1396/12/8 1  فرم های شرایط: 
   13 انجام رنگ آمیزی جداول استقبال از بهار97 - ناحیه یک 1396/12/5 1396/12/8 1 فرم های شرایط :  
   14 انجام رنگ آمیزی جداول استقبال از بهار97 - ناحیه دو 1396/12/5 1396/12/8 1 فرم های شرایط :  
   15 آسفالت معابر سطح منطقه یک     1396/12/5 1396/12/8 1  فرم های شرایط:  
   16 خرید اقلام آبنماهای سطح منطقه 1396/12/2 1396/12/6 1

   فرم های شرایط :  

   17 خرید اقلام مربوط به بلوار خیام 1396/12/3 1396/12/7 1

   فرم های شرایط :  

   18 بکارگیری خاور کمپرسی و مینی لودر توماس ( تمدید شد ) 1396/9/30 1396/10/3 1 اداره خدمات شهری
   19  بکار گیری خودرو 10 چرخ بنز کمپرسی و لودر
   1396/9/18 1396/9/20 1 اداره خدمات شهری 
   20 بکارگیری گریدر کاترپیلار و کوماتسو
   1396/9/18 1396/9/20 1 اداره خدمات شهری
   21 بکارگیری خاور کمپرسی و مینی لودر توماس 1396/9/18 1396/9/20 1 اداره خدمات شهری
   22 نور پردازی بلوار ارشاد 1396/7/26 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   23 خاکبرداری باغچه های فضای سبز 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   24 لکه گیری معابر 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   25 ریشه کنی و هرس سر شاخه های درختان 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   26 خرید و کاشت گونه های گیاهی 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   27 روشنایی بوستان کلاهدوز 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   28 بازسازی جوی کانال های بلوار ابوذر 1396/7/19 1396/7/30 1 اداره فنی و عمران 
   29 کف سازی و بدنه سازی نقاط بحرانی شهر (خیابان تورج ) 1396/7/19 1396/7/25 1 اداره فنی و عمران 
   30 بکارگیری خاور کمپرسی جهت اداره فضای سبز (مدل 89 به بالا ) 1396/7/16  1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   31 ابیاری مکانیکی آیلند بلوار سجاد 1396/6/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   32 لوله گذاری مخزن نسترن 1396/6/25 1396/7/30 1 اداره فضای سبز 
   33 تجهیز و ایمن سازی فضاهای بازی کودکان 1396/6/25 1396/7/30 1 اداره فضای سبز
   34 خرید تاسیسات برقی  1396/6/25 1396/7/20 1 اداره فضای سبز
   35 نصب تجهیزات ایمنی,اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک وتعمیر و جمع آوری تجهیزات ایمنی 1396/6/19 1396/6/23 1  اداره ترافیک
   36 اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک 1396/6/19 1396/6/23 1  اداره ترافیک
   37 به کار گیری نیسان کمپرسی  1396/6/14 1396/6/19 1 اداره فضای سبز
   38 تعمیر و جمع آوری تجهیزات ایمنی , اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک 1396/6/8 1396/6/12  1 - 2  
   39 نصب تجهیزات ایمنی,اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک 1396/6/8 1396/6/12 1 - 2  
   40 انجام خدمات کنترل پروژه در سطح منطقه یک 1396/5/18 1396/5/22 1 توسط اداره برنامه ریزی
   41 بکارگیری خودرو نیسان 1396/5/18 1396/5/22 1 اداره فضای سبز
   42 انجام لایروبی در سطح شهرداری منطقه یک 1396/3/24 1396/3/28 1 خدمات شهری
   43 بکارگیری پیمانکار جبران خسارت و پشتیبان فضای سبز 1396/2/26 1396/2/31 1  فضا سبز
   44 جمع آوری  ضایعات خاک و نخاله 1396/2/12 1396/2/16 1  
   45
   رنگ آمیزی سرعتگیرهای آسفالتی با رنگ دو جزئی در سطح منطقه یک 1396/1/23 1396/1/27 1  
   46
   بازسازی گذرگاههای سطح منطقه یک 1396/1/7 1396/1/10 1  


    

   تعداد بازدید :11778
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • پیوندها
  اطلاعیه
  شورای اجتماعی محله
  سایت های مرتبط
  ویژه همکاران
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 5,099,135
  تعداد بازدید امروز : 3
  تعداد بازدید این ماه : 6,794
  آخرین به روزرسانی : 1399/03/13 15:05
 • ارتباط با ما
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط منطقه 1 شهرداری مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد