پیگیری

منطقه 1 شهرداری مشهد

آدرس : بلوار خیام - خیام جنوبی 35 - شهرداری منطقه یک
تلفن : ۳۷۶۱۶۰۱۱
فکس : ۳۷۶۷۹۸۲۰
پست الکترونیک : mashhad@mashhad.ir
فهرست واحدهای سازمانی