فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۱ ۰۸:۴۷ ۷۱۴
طبقه بندی: سال 1391
چچ
2YTZg9mHINqv2YrYsdmKINmIINiq2LHZhdmK2YUg2obZhdmGINio2Kcg2KfYs9iq2YHYp9iv2Ycg2KfYsiDYsdmI2LQg2YbYtNin2KEg2K/YsSDYs9i32K0g2YHYttin2Yog2LPYqNiyINmF2YbYt9mC2Ycg2YrZgw==

لکه گیری و ترمیم چمن با استفاده از روش نشاء در سطح فضای سبز منطقه یک

ترمیم و بازپیرایی فضای سبز به اندازه ایجاد آن دارای اهمیت می باشد .

ترمیم و بازپیرائی فضای سبز به اندازه ایجاد آن دارای اهمیت می باشد . با نظارت مداوم و شناسائی نقاط آسیب دیده و مرمت بموقع می توان از فضای سبزی کامل و بدون نقص برخوردار بود . از جمله قسمت هایی که به علل مختلف ، از جمله عبور عابرین پیاده آسیب می بیند ، سطوح چمن کاری فضای سبز بوده که آسیب دیدگی این سطوح ظاهری ناخوشایند به منظر شهری می دهد .
مرمت سطوح چمن کاری به طرق مختلف و بصورت معمول با روش نشاء چمن انجام می گیرد . در این روش نقاط آسیب دیده با حجم کم بعد از شناسائی با بستر سازی مناسب به همراه خاک جدید و ایجاد رطوبت کافی آماده شده و سپس سطوح چمن آماده که به ابعاد مربع شکل آماده شده به محل مزبور منتقل و در محل مورد نظر قرار می گیرد . این روش عمدتا در نقاطی استفاده می شوند که امکان چمن کاری بذری وجود ندارد .
اداره فضای سبز شهرداری منطقه یک از ابتدای نیمه دوم سال جاری مساحتی در حدود 8000 متر مربع از فضای سبز چمن کاری را با روش فوق مورد مرمت قرار داده است . هزینه انجام این عملیات بالغ بر : 13/000/000 تومان می باشد .
 

آدرس کوتاه شده: