فهرست طبقات
شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ۱۰:۳۵ ۱۰۷۴
طبقه بندی: سال 1391
چچ
2q/Ystin2LHYtCDYqti12YjZitix2Yog2KfYsiDYp9is2LHYp9mKINiv2Ygg2YfYstin2LEg2YXYqtixINmF2LHYqNi5INmG2YLYp9i02Yog2K/ZitmI2KfYsdmKINiv2LEg2K7Zitin2KjYp9mGINii2KjZg9mI2Yc=

گزارش تصویری از اجرای دو هزار متر مربع نقاشی دیواری در خیابان آبکوه

با هدف زیباسازی فضای شهری انجام شد

؟

منبع:
آدرس کوتاه شده: