شماره: 22804

منطقه 1 استعلام

موضوع : روکش و لکه گیری آسفالت معبر سواره رو سطح منطقه یک

...

زمان شروع:1399/09/10
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/09/13 00:00:01
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/09/13 00:00:01
زمان بازگشایی پاکات: 1399/09/15 12:00:00
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

شهردار منطقه یک

کوروش باوندی

خدمات شهروندی