فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب آموزش های شهروندی
یکشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴ ۸۱
چچ
2KLZhdmI2LLYtCDYtNmH2LHZiNmG2K/ZiiDZhdmE2Yog2Ygg2KzZh9in2YbZiiDZh9mF2LHYp9mHINio2Kcg2KrYrdmD2YrZhSDZh9mI2YrYqiDZiCDZhti42KfZhSDYp9ix2LLYtNmKINiv2KfZhti0INii2YXZiNiy2KfZhg==

آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان

سیستم هدفمند آموزش

لینک سیستم هدفمند آموزش؛

https://amuzesh.etefaq.org

شهروند گرامی به جهت دسترسی به روز از طبقه بندی آموزش های شهروندی می توانید از لینک زیر استفاده نمائید؛

https://sport.mashhad.ir/web_directory/10773-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.html

آدرس کوتاه شده: