شماره: 9224

منطقه 1 استعلام تجدید مناقصه

موضوع : مرمت پیاده روی سطح منطقه یک(پیشنهاد شهروندی)

...

زمان شروع:1400/05/06
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/05/11 12:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/05/11 12:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/05/12 08:00:00
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

شهردار منطقه یک

کوروش باوندی

خدمات شهروندی