شماره: 31809

منطقه 1 استعلام تجدید مناقصه

موضوع : لوله های سرمایشی وگرمایشی ساختمان ستاد منطقه یک

...

زمان شروع:1399/12/27
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/12/28 10:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/12/28 10:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/12/28 12:00:00
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

شهردار منطقه یک

کوروش باوندی

خدمات شهروندی