شماره: 6877

منطقه 1 استعلام

موضوع : به کارگیری نیروی پشتیبان فضای سبز منطقه یک در سال1400

...

زمان شروع:1400/04/02
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/04/06 14:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/04/06 14:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/04/07 08:00:00
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

شهردار منطقه یک

کوروش باوندی

خدمات شهروندی