شماره: 23397

منطقه 1 استعلام تجدید مناقصه

موضوع : تامین پلت فرم و مکثف

...

زمان شروع:1399/10/06
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/10/09 14:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/10/09 14:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/10/10 12:00:00
اطلاعات بیشتر

شهردار منطقه

شهردار منطقه یک

کوروش باوندی

خدمات شهروندی